Khoa Sau đại học

JA slide show

Bồi dưỡng kiến thức

Chương trình bổ sung kiến thức

Email In PDF.

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH KINH TẾ
(Dành cho các thí sinh dự thi cao học chuyên ngành KTTG và QHKTQT)
STT    Tên môn học                                       Số tín chỉ  
1    Chính sách thương mại quốc tế                      2    
2    Quan hệ kinh tế quốc tế                                 3    
3    Giao dịch thương mại quốc tế                         3    
4    Thanh toán quốc tế                                        3    
5    Vận tải và Bảo hiểm trong ngoại thương         3    
6    Marketing quốc tế                                           3    
7    Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại   3    
8    Đầu tư nước ngoài                                         2    

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH QTKD
(Dành cho các thí sinh dự thi cao học chuyên ngành QTKD)

STT    Tên môn học                                     Số tín chỉ
1    Quản trị chiến lược                                        3    
2    Quản trị nhân sự                                           3    
3    Quản trị tài chính                                           3    
4    Marketing căn bản                                         3    
5    Giao dịch thương mại quốc tế                       3    
6    Thanh toán quốc tế                                      3    
7    Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương       3    
8    Pháp luật kinh doanh quốc tế                       3    
9    Nguyên lý kế toán và kế toán doanh nghiệp   3    
CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH THƯƠNG MẠI
(Dành cho các thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Thương mại)

STT    Tên môn học                                        Số tín chỉ  
1    Thanh toán quốc tế                                          2    
2    Marketing quốc tế                                             2    
3    Giao dịch thương mại quốc tế                           2    
4    Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại     2    
5    Vận tải - Bảo hiểm quốc tế                                2    


CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG

(Dành cho các thí sinh dự thi cao học chuyên ngành TC-NH)

STT    Tên môn học                                         Số tín chỉ
1    Kinh tế vi mô                                                     3    
2    Kinh tế vĩ mô                                                     3    
3    Nguyên lý kế toán                                             3    
4    Lý thuyết tài chính                                            3    
5    Tiền tệ - Ngân hàng                                           3    
6    Thị trường tài chính và các định chế tài chính    3    
7    Phân tích báo cáo tài chính                                3    
8    Thanh toán quốc tế                                           3    

 
You are here: Home Bổ sung kiến thức